Món empresarial vs. Àsia: entrevista a Josep Salgado

Seguint amb la secció “Món empresarial vs. Àsia”, aquest cop volem mostrar-vos l’experiència de Josep Salgado, Delegat a Catalunya de COFIDES, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, S.A.

Aquesta societat, encara massa poc coneguda per la majoria d’empreses, es va crear al 1998 amb l’objectiu de facilitar finançament, a mig i llarg termini, a les empreses que vulguin realitzar projectes viables d’inversió a l’exterior i que contribueixin, en criteris de rendibilitat, tant en el desenvolupament dels països receptors de les inversions com a la internacionalització de les empreses espanyoles.

Per complir amb aquesta doble finalitat, COFIDES utilitza, per una banda, els seus propis recursos per finançar projectes d’inversió en països emergents o en desenvolupament i, per l’altra, gestiona per compte de l’Estat els fons FIEX i FONPYME, creats per finançar projectes d’inversió a l’exterior amb independència del grau de desenvolupament del país destí del projecte. En total, COFIDES té una capacitat de mobilització de recursos superior als 1.000 milions d’euros.

En aquest context, i en un entorn on els recursos financers han esdevingut un bé escàs i molt apreciat, avui comptem amb Josep Salgado, actual Delegat de COFIDES a Catalunya que, a més, compta amb una dilatada experiència en temes internacionals, doncs va ser Director Internacional de l’empresa Myrugia durant cinc anys i Director General Area Internacional durant quinze anys a l’empresa Chupa Chups. Dins del seu bagatge a Chupa Chups, destaquem sobretot la seva tasca en els mercats de Europa de l’Est, Rússia i països de la CEI. Després d’això, en els últims deu anys a COFIDES, ha participat directament en la consecució d’unes 165 operacions d’internacionalització d’empreses catalanes, que han suposat un volum de recursos aprovats de l’ordre de 350 milions d’euros.

Bé, a partir a partir d’aquí, comencem ja amb l’entrevista:

S – Tenint en compte que al mercat espanyol les empreses van estar molt anys abocades cap al mercat nacional, com va sorgir aquesta iniciativa de COFIDES per finançar inversions a l’exterior?.
J – La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A. és una companyia creada l’any 1988 amb capital públic i privat i correspon a una iniciativa de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de l’època, que va voler constituir una Institució Financera de Desenvolupament homòloga a las que tenien altres països de la UE.

S – Quin volum d’operacions tanca COFIDES cada any (en euros i número)?.
J – Des de 1990, que va tenir lloc la primera operació, fins al final del 2011, s’han aprovat 547 operacions per un volum total de recursos de 1.628  milions d’euros. L’evolució anual en el últims anys ha estat creixent des de 25 operacions l’any 2005 fins a les 40 de l’any 2011. En valor, las xifres han passat de 64 a 190 milions d’euros en el mateix període. Concretament, al 2011 els projectes aprovats a Àsia han representat un 25% del total d’operacions.

S – Quin tipus d’instrument financer pot oferir COFIDES per finançar les inversions a l’exterior?.
J – Bàsicament son tres: Participació en el capital de l’empresa que es crea al país de la localització del projecte, Préstecs subordinats i de co-inversió a mig i llarg termini a l’empresa que es crea al país de la localització del projecte i Préstec a mig i llarg termini a l’inversor espanyol.

S – En percentatge, com queda repartit el finançament de COFIDES entre continents?.
J – Tradicionalment, les inversions de COFIDES han estat majoritàries a l’Amèrica Llatina i, per tant, al continent americà, amb la incorporació els darrers anys de les nostres operacions als EUA, representa actualment de l’ordre d’un 60% del volum de recursos aprovats. Europa representa un 20% i Àfrica i Àsia un 10% cadascuna, amb un protagonisme molt destacat de la Xina en aquest últim continent.  En definitiva hem aprovat projectes a 70 països.

S .- I per sector d’activitat?. Accepteu tot tipus d’activitat?. Hi ha activitats preferents i/o excloses?.
J – Acceptem tots els sectors d’activitat amb l’excepció del sector immobiliari i el sector de defensa. Les inversions en el sector financer són considerades sobre la base de cas per cas. Per sector d’activitat el volum de recursos aprovats està distribuït en Automoció un 21%, Energia 18%, Infraestructures de Transport 11%, Metall-Mecànica 9%, Mediambiental 8%, Agroalimentari 7% i el 26% restant en altres diferents sectors fins a un total de 25.

S – Donada la crisi global que estem vivint, com creus que les finances estan afectant a la inversió exterior?. L’empresa busca nous mercats per fer-hi inversions o bé, al revés, es torna més conservadora?.
J – No hi ha dubte que la crisi global està afectant, entre altres aspectes, i de forma considerable, a la capacitat per part de les empreses d’accedir al finançament, que òbviament és una eina bàsica per escometre tot tipus d’inversions i per tant aquestes s’han vist afectades. Però, per altra banda, i pel què fa a l’àmbit concret d’actuació de COFIDES que és la inversió a l‘exterior, la nostra activitat demostra que cada vegada més companyies estan valorant les estratègies de internacionalització com un element imprescindible. Ja no només pel creixement del seus negocis i la millora dels seus resultats, sinó també per la seva supervivència a curt i mig termini. Podríem dir allò que “de la necessitat sorgeix la virtut”.
S – Centrant-nos una mica en Àsia, segons les dades que ens acabes de donar, el finançament de COFIDES per inversions fetes a Àsia al 2011 representava el 25% del total. Com ha estat l’evolució d’aquestes xifres?. Les inversions a Àsia han anat augmentant o al revés?. Segueix sent un mercat atractiu tot i la crisi?.
J – Les inversions al continent asiàtic han augmentant considerablement en els últims anys. Inicialment aquestes tenien lloc exclusivament a la Xina i a l’actualitat hem intervingut ja en 57 projectes a la Xina, 15 a l’Índia i 4 a Tailàndia; altres mercats, com el Vietnam comencen a emergir.

S – En la teva opinió, a Àsia li està afectant en major o menor proporció la crisi que a Europa?. Per què penses que és així?.
J – A Àsia tenim la Xina que és la segona economia mundial i existeixen indicadors que mostren que està perdent velocitat més ràpid del previst. Per altra banda, una part molt important de les exportacions de Xina, tenen com a destí Europa i, per tant, la crisi europea està afectant d’alguna manera la demanda del productes xinesos. No hi ha dubte que tenen alguns problemes, però els experts creuen que els estan gestionant suficientment bé com per que experimentin una gran desacceleració. La Xina no és una economia excessivament endeutada i crec que si el creixement del país segueix entre el 8 i el 9% anual com pronostica el Banc Mundial, l’impacte de la crisi serà de menor proporció.

S – Consideres que les empreses espanyoles seguiran invertint, venent, comprant a Àsia com fins ara?. I en els propers anys?.
J – Crec que sí. Cada dia incrementa el número de persones que accedeixen al consum en aquets països i per tant, les empreses espanyoles no haurien de perdre aquesta oportunitat. En l’actualitat països com la Xina i també l’Índia no s’han de veure tan sols com “low cost countries” per la fabricació dels nostres productes, sino com mercats per captar i fidelitzar nous consumidors.

S – Quins consells, a nivell de finançament, li donaries a un empresari que vol obrir mercat a Àsia?.
J – Lamentablement, les condicions actuals dels mercats financers no són gens favorables a l’obtenció de recursos. De totes maneres, la meva experiència em confirma que projectes viables que presenten un ferm nivell de compromís per part de l’inversor són sempre ben rebuts per les institucions financeres. No descartaria l’opció de la banca local en algun d’aquets països, cada cop més actius en la captació de clients estrangers. Des del punt de vista de les administracions públiques, tan nacional com autonòmiques i també europees, és manifest que disposem d’instruments d’ajut a la internacionalització que poden facilitar el finançament per a inversions i cooperació empresarial a l’exterior i, per tant, aconsellaria no oblidar la possible identificació i valoració  d’aquells instruments que les administracions posen a disposició de les empreses.

S – A nivell més cultural, consideres que les diferències culturals entre els  empresaris asiàtics i els europeus dificulta/facilita els negocis?.
J – No hi ha dubte que les diferències deuen ser superades per aconseguir i consolidar bones relacions personals. Els negocis els fan les persones i d’aquestes depèn acceptar-les i reconduir-les. Un coneixement de les particularitats culturals de la contrapart és essencial per a l’èxit en totes les negociacions. Els empresaris europeus han d’evitar donar la imatge de prepotència en països emergents de menys tradició empresarial. Com bé saps, l’amistat i la confiança són fortament valorades en aquets països.

S – Pel què fa a l’idioma, i segons et comenten els empresaris catalans a l’hora de fer negocis, n’hi ha prou amb l’anglès?. O tenir nocions de l’idioma local (xinès, japonès,…) facilita més les coses?.
J – Indiscutiblement, és coneguda la dificultat de trobar en el mercats d’Àsia Oriental interlocutors locals que dominin l’anglès, principalment en empreses  petites i mitjanes i, per tant, tenir almenys uns coneixements bàsics de la llengua local sempre facilita les relacions personals de les què parlàvem abans.

S – Creus que la formació especialitzada, en cultura/negocis/economia d’Àsia Oriental, és important per treballar en els mercats asiàtics?.
J –Diria més: crec que és imprescindible. El fet que les nostres empreses disposin de professionals amb aquesta formació les farà, en igualtat de condicions, més competitives.

S – Quins coneixements/requisits creus que hauria de complir un professional per poder treballar a Àsia de manera “òptima”?.Què és el que estan demanant les empreses?.
J – Quants més coneixements tècnics, preparació acadèmica, coneixements dels idiomes i la cultura locals millor. En aquests mercats és fonamental la capacitat d’adaptació a entorns culturals i socials molt diferents al nostre. Però per sobre de tot, el més important, és el compromís en el projecte empresarial.

S – Què et sembla la iniciativa de començar un Blog sobre Àsia pels estudiants de la Llicenciatura o Màster/Postgrau d’Àsia Oriental de la UOC?.
J –  Em sembla una iniciativa molt destacable. El protagonisme dels mercats asiàtics en la economia mundial és creixent i estar al corrent de las tendències i les oportunitats de negoci en aquesta àrea geogràfica del planeta crec que és de gran valor pels estudiants de la UOC que, estic segur, podran identificar bones oportunitats de carrera i desenvolupament professional.

S – Per últim, i en una sola frase, què pot aportar COFIDES a les empreses espanyoles que es volen internacionalitzar?. Quina avantatge en destacaries?.
J – Les principals avantatges que destacaria de COFIDES són:
•    Finançament flexible i adaptat a les necessitats específiques del promotor i del projecte, amb llindars de rendibilitat ajustats a cada operació i amb amplis terminis de venciments i carències.
•    L’inversor està acompanyat d’un soci financer temporal que no intervé en la gestió diària del projecte.
•    Catalitzador de recursos financers, facilitant la incorporació d’altres inversors i captant un major volum de finançament pels projectes.
J – En una frase, diria que COFIDES és: “La millor targeta de visita per a la implantació d’una empresa espanyola a l’exterior”.

S – Mil gràcies!!!